Site Overlay

Visie & Missie

WAAR ANDERS GEWOON IS, KAN MEER!

Elk kind is uniek en waardevol en heeft recht op een ontwikkeling die leidt tot een zinvol en zo groot mogelijk zelfstandig bestaan in de maatschappij. Wij geloven in de mogelijkheden van kinderen om tot persoonlijke ontwikkeling te komen. Om dit te kunnen bereiken hebben zij extra gerichte begeleiding, vertrouwen, respect en uitdaging nodig. De BSO wil met doelgerichte, praktische opvang in een veilig en warm orthopedagogisch klimaat begeleiding naar zelfstandigheid bieden. De vorming van een positief, reëel zelfbeeld maakt deel uit van onze opvang. Wij begeleiden kinderen in het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Hierbij werken we aan sociaal-emotionele groei en leren de kinderen met hun belemmering om te gaan. Participatie, integratie, normalisatie en emancipatie van kinderen uit het speciaal onderwijs zijn voor ons hierbij sleutelbegrippen.

Kinderen:

 • Ongeacht hun achtergrond, zich thuis voelen. De begeleiding en kinderen elkaar benaderen met openheid, respect en vertrouwen. Iedereen is welkom.
 • In een klimaat van saamhorigheid ontvangen worden in de groep. Waar ieder kind waardering krijgt en het recht heeft om zichzelf te zijn. De begeleiding heeft aandacht voor de kinderen en reageert gevoelig op de signalen van de groep, en het kind als individu.
 • De gelegenheid krijgen te spelen, elkaar te ontmoeten en zich te ontwikkelen en waarbij plezier voorop staat.
 • Rekening wordt gehouden met eigenheid van het kind en zijn achtergrond.
 • Onvoorwaardelijk geaccepteerd worden.
 • Een vast ritme en duidelijke regels aangeboden krijgen. Dat geeft zekerheid, veiligheid en vertrouwen.

Ouders/Verzorgers:

 • Zich welkom en gerespecteerd voelen.
 • Betrokken worden bij de begeleiding van hun kind.
 • Samen met de opvang werken aan de ontwikkeling van hun kind.

(Huidige en toekomstige) samenwerkingspartners:

 • De expertise van de buitenschoolse opvang her- en erkennen.
 • Samenwerking met andere kindgerichte voorzieningen en hulpverleners voorop staan met als doel een doorgaande lijn te realiseren in de ontwikkeling van het kind.
 • De buitenschoolse opvang als een betrouwbare, professionele organisatie ervaren die haar afspraken na komt.
 • Met enthousiasme een bijdrage willen leveren aan kindgerichte missie van de buitenschoolse opvang.

Directie en medewerkers:

 • Hun competenties blijvend ontwikkelen, gerelateerd aan de missie en visie van de buitenschoolse opvang.
 • Resultaatgericht werken.
 • Als professional verantwoordelijkheid nemen voor hun taken en hun afspraken nakomen.
 • Open staan voor feedback en reflectie.
 • Werken aan de ontwikkeling van de buitenschoolse opvang.

De missie van onze Buitenschoolse opvang

Wij willen onze kinderen zo optimaal mogelijk ondersteunen in de groei naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid en zelfverwerking op het gebied van recreëren, omgaan met en het inrichten van vrije tijd.

 • Begeleiding op maat in samenwerking met diverse partners.
 • Aansluiting op een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) waarin samen met de ouders het ontwikkelingsperspectief is vastgesteld.
 • Een veilig pedagogisch klimaat en een inspirerende omgeving.
 • Het verrichten van studie en onderzoek en voorlichting verstrekken over de specifieke problematiek van de kinderen, gekoppeld aan handelingsgerichte adviezen.
 • Kennisdeling en actieve samenwerking.
 • Ouders ontlast worden doordat zowel reguliere opvang als opvang voor kinderen met een extra hulpvraag onder 1 dak gerealiseerd is.

Copyright Aquamarijn 2024 ©

Copyright © 2024 . All Rights Reserved. | Chique by Catch Themes